Annons


Dalvik logga

gefleyacht

SSRSBli medlem i
Svenska Sjöräddningssällskapet

Stadgar för FLISKÄRSVARVET EKONOMISK FÖRENING                  

 

Antagna vid årsstämma 23 mars 2022.                             

Fastställda vid årsstämma 29 mars 2023.                     

 

Inledning                                                                                   

 

 • §  1

  Föreningens firma är Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening.           

   

  Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser.

   

 • §  2                                                                                             

  Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uthyra båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster vid Fliskärsvarvet i första hand till föreningens medlemmar.

   

  Föreningens medlemmar

   

 • §  3                                                                                             

  Medlem skall deltaga i föreningen med en insats å 5000 kr.  Insatsen erläggs inom en månad efter anmodan. Insats betalas via konto. Medlem får endast deltaga i föreningen med en medlemsinsats.

   

  Årsavgift skall utgå med ett belopp i intervallet 300-800 kr per år och medlem. Årsavgiftens storlek

  beslutas genom att budgeten fastställs vid föreningens årsstämma.

   

 • §  4                                                                                             

  Medlem som utträder ur föreningen äger rätt att enligt 10 kap 11 § Lag (2018:672) om ekonomiska  föreningar återfå betald insats, förutsatt  att medlemmen fullgjort  sina förpliktelser och erlagt debiterade avgifter.

   

 • §  5                                                                                             

  Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen.  Utesluten medlem äger inte utfå inbetald insats.

   

  Styrelse och revisorer

   

 • §  6                                                                                             

  Styrelsen har sitt säte i Gävle.                                              

   

 • §  7

  Styrelsen ska bestå av minst sju och högst nio ledamöter. Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman. Föreningsstämman väljer en av styrelsens ledamöter till föreningens ordförande.

  Till styrelseledamot kan väljas medlem och medlems make/maka.                       

   

   

 • §  8                                                                                             

  Föreningen ska ha minst en och högst två revisorer som väljs av föreningsstämman.                    

   

   §  9                                                                                            

  Styrelseledamöter och revisorer väljs för en tid av högst två år. Ena året väljs fyra styrelseledamöter och en revisor.

  Andra året väljs tre till fem styrelseledamöter och eventuellt en revisor.                 

  Styrelseordföranden väljs för en tid av ett år.

   

 • §  10

  Föreningens styrelse får träffa avtal om uthyrning av båtplats vid brygga och på land etc, i första hand med föreningens medlemmar och i andra hand med varvets gäster.

   

  Styrelsen får inrätta de undergrupper och utfärda de ordningsföreskrifter och andra regler som krävs för en väl fungerande verksamhet.

   

 • §  11                                                                                           

  Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

  Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för vid sammanträdet.

  Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

  Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för ett beslut dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter.

   

  Årsstämma  mm

   

 • §  12                                                                                           

  Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.  Röstberättigad är endast den medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte begärt utträde eller uteslutits.

   

  En medlem får företräda högst en annan medlem som är förhindrad att deltaga i föreningsstämman.

   

 • §  13                                                                                           

  Ordinarie föreningsstämma hålles inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår.

  Kallelse till föreningsstämma sker genom e- brev eller vanlig post till medlemmarna.  Kallelseåtgärd skall vara vidtagen tidigast sex och senast fyra veckor före ordinarie stämma samt tidigast sex veckor och senast två veckor före extra stämma.

  Motion till föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari efter aktuellt räkenskapsår.

  I tid inkomna motioner bifogas kallelsen.

   

  Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

   

  1    Val av ordförande för stämman.                                   

  2    Anmälan av styrelsens val av  protokollförare.

  3    Val av två justerare.

  4    Fråga om stämman utlysts i behörig  ordning.

  5    Fastställande av röstlängd.

  6    Styrelsens redovisningshandlingar  för det förflutna räkenskapsåret.

  7    Revisorernas berättelse.

  8    Fråga om fastställande av balans  och resultaträkning  samt om disposition av  vinst eller förlust.

  9    Styrelsen anmäler  prognos för  inkomster och utgifter

  10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  11  Beslut om ersättning till styrelse och  revisorer.

  12  Val av styrelseledamöter.

  13  Val av styrelseordförande för ett år.

  14  Val av revisorer.

  15  Val av valberedning

  16  Övriga ärenden som i rätt tid anmälts skriftligen till styrelsen.

   

  Vid extra föreningsstämma må andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

   

 • §  14                                                                                           

  Uppkommet överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, av förenings-stämman  fonderas för underhåll och nyanskaffning.

   

 • §  15                                                                                           

  Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

   

  Övrigt

   

 • §  16                                                                                           

  Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att medlemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som erlagts till föreningen under de sista två åren för nyttjande av föreningens verksamhet.

   

 • §  17                                                                                           

  Ändring av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande sammanträden, varav minst ett

  skall vara årsstämma.  

   

   

   


 

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.