Annons


Dalvik logga

gefleyacht

Rigg & Segel

SSRS

Bli medlem i

Svenska Sjöräddningssällskapet

Stadgar för Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening

Antagna vid årsstämma 20 februari 2013.
Senast ändrade vid årsstämma 16 mars 2016.

Inledning

§ 1
Föreningens firma är Fliskärsvarvet Ekonomisk Förening.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem som styrelsen utser.

§ 2
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att uthyra båtplatser och tillhandahålla övriga tjänster vid Fliskärsvarvet i första hand till föreningens medlemmar.

Föreningens medlemmar

§ 3
Medlem skall deltaga i föreningen med en insats å 5 000 kr. Insatsen erläggs inom en månad efter anmodan. Medlem får endast deltaga i föreningen med en medlemsavgift.

Årsavgift skall icke utgå. Däremot skall den som nyttjar varvets tjänster etc erlägga de avgifter som fastställts av styrelsen.

§ 4
Medlem som utträder ur föreningen äger rätt att enligt 4 kap 1 § Lag (1987 : 667) om ekonomiska föreningar återfå betald insats, förutsatt att medlemmen fullgjort sina förpliktelser och erlagt debiterade avgifter.

§ 5
Medlem som inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem äger inte utfå inbetald insats.

Styrelse och revisorer

§ 6
Styrelsen har sitt säte i Gävle.

§ 7
Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsstämman.

Styrelsens ordförande utses av årsstämman.

§ 8
Föreningen skall ha två revisorer och två revisorssuppleanter, som väljs av årsstämman.

§ 9
Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter väljs för en tid av två år. Ena året väljs fyra styrelseledamöter en revisor, en suppleant i styrelsen och en för revisorn.

Andra året väljs tre styrelseledamöter, en revisor, en suppleant i styrelsen och en för revisorn.

§ 10
Föreningens styrelse får träffa avtal om uthyrning av båtplats vid brygga och på land etc, i första hand med föreningens medlemmar och i andra hand med varvets gäster.

Styrelsen får inrätta de undergrupper och utfärda de ordningsföreskrifter och andra regler som krävs för en väl fungerande verksamhet.

§ 11
Styrelsen är beslutför då minst fyra styrelseledamöter är tillstädes. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Är styrelsen inte fulltalig, skall de som rösta för ett beslut dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. (Minst 3.)

Årsstämma mm

§ 12
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstberättigad är endast den medlem, som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen och som inte begärt utträde eller uteslutits.

En medlem får företräda högst en annan medlem som är förhindrad att deltaga i föreningsstämman.

§ 13
Ordinarie föreningsstämma hålles inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår.

Kallelse till föreningsstämma sker genom e-brev eller vanlig post till medlemmarna. Kallelseåtgärd skall vara vidtagen senast tre veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra stämma.

Övriga meddelanden till föreningens medlemmar publiceras på föreningens anslagstavla inom Fliskär.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1 Val av ordförande för stämman.
2 Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
3 Val av två justerare.
4 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
5 Fastställande av röstlängd.
6 Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse.
8 Fråga om fastställande av balans och resultaträkning samt om disposition av vinst eller förlust.
9 Styrelsen anmäler prognos för inkomster och utgifter (Budget)
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11 Beslut om ersättning till styrelse och revisorer.
12 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
13 Stämman utser styrelseordförande för ett år.
14 Val av revisorer och suppleanter.
15 Val av valberedning
16 Övriga ärenden som anmälts skriftligen till styrelsen senast fjorton dagar före stämman.

Vid extra föreningsstämma må andra ärenden inte bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 14
Uppkommet överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, av föreningsstämman fonderas för underhåll och nyanskaffning.

§ 15
Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderåret.

Övrigt

§ 16
Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt, att medlemmarna först utfå erlagda insatser och att återstoden fördelas dem emellan i förhållande till de likvider, som erlagts till föreningen under de sista två åren för nyttjande av föreningens verksamhet.

§ 17
Ändring av föreningens stadgar beslutas av två på varandra följande sammanträden, varav minst ett skall vara årsstämma.

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.