Annons


Dalvik logga

gefleyacht

Rigg & Segel

SSRS

Bli medlem i

Svenska Sjöräddningssällskapet

Ordningsregler för Fliskärsvarvet


Gäller fr o m 2018-05-08

Styrelsen för Fliskärsvarvets Ekonomiska Förening beslutar att följande ordningsregler skall gälla för medlemmar och i tillämpliga delar - för dem som är varvets gäster.

Ordningsreglerna gäller även för annan verksamhet inom Fliskär än sådan som har anknytning till sjöliv.

1 Upplåtelse av båtplats

1.1 Upplåtelse av plats vid brygga eller plats på land sker i första hand till föreningens medlemmar och i andra hand till varvets gäster. Den som tilldelats plats kallas nedan "primärinnehavare".

1.2 Upplåtelse sker mot avgift och på sätt som föreningsstyrelsen eller varvspersonal anvisar. Upplåtelse avser tid för vilken avgift betalas. (jämför punkt 6.1)

1.3 Tilldelad brygg- eller landplats får ej överlåtas eller uthyras i andra hand av primärinnehavaren. Båt, som hindrande ligger i hamnen eller på land, får på båtägarens bekostnad flyttas eller undanskaffas.

1.4 Varvspersonalen har rätt att omfördela bryggplatser.

2 Ansvar

2.1 Båtägare ansvarar för skador vållade mot annan part. Finns flera ägare till båt skall uppgift om detta finnas infört i gällande avtal. Delägarna är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörande av skyldigheter enligt avtalet.

2.2 Båtägare skall ha båten ansvarsförsäkrad. Varvet rekommenderar båtägarna att ha båtarna skadeförsäkrade. Sjösättning, torrsättning och uppställning av båt sker på båtägarnas ansvar.

2.3 Fliskärsvarvets ansvar inskränker sig endast till att avse skador, som uppkommit på grund av varvets försumlighet.

3 Avgifter

3.1 Avgifter för bryggplats, uppläggning på land, plats i mastskjul eller för annat utnyttjande av varvets tjänster, betalas enligt av styrelsen fastställd taxa.

3.2 Avgift för bryggplats avser 1 april - 31 oktober. Avgift för landplats avser 1 oktober - 30 september. Önskas annan tid avtalas därom med personalen.

3.3 Avgift faktureras och betalas inom angiven tid. Vid försenad betalning: vid första betalningspåminnelse utgår förseningsavgift. Vid andra betalningspåminnelse avaktiveras besökstaggen till varvet. Taggen kan återaktiveras efter att en administrationsavgift om 200 kr erlagts. Vid tredje betalningspåminnelse äger föreningen rätt att på båtägarens bekostnad undan skaffa båten och båtägarens övriga utrustning. Båten flyttas och låses fast. Båtägare får lösa ut båten för restskuld plus 800 kr.

3.4 För icke medlemmar och medlemmar med betalningsanmärkning enligt ovan gäller: förskottsbetalning innan tjänster utförs.

3.5 Vid uppsägning av förskottsbetald bryggplats skall det ske senast 1 maj för att återbetalning av avgift skall ske.

4 Allmänna ordningsregler

Det åvilar den som utnyttjar varvet:

4.1 att tydligt märka pallning, vagnar, båtar samt master med namn och telefon.

4.2 att iakttaga god ordning inom varvet och hamnen.

4.3 att väl vårda och aktsamt utnyttja varvets anläggningar och utrustning.

4.4 att vid all trafik inom varvet och hamnområdet iakttaga varsamhet samt anpassa farten enl. gällande begränsning så att skada ej uppstår eller olägenhet vållas andra,

4.5 att till hamnkontoret lämna aktuell bostadsadress och telefonnummer samt uppgift om båttyp, båtlängd och breddmått på den båt som enligt avtal avses ligga på anvisad plats.

4.6 båtägare har skyldighet att anmäla förändring av båtinnehav till varvspersonalen.

4.7 att rätta sig efter gällande föreskrifter och anvisningar från föreningsstyrelsen eller varvspersonal.

4.8 att förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor

4.9 det är upp till varje enskild båtägare att hantera miljöfarliga varor enligt säljarens anvisning, miljöfarligt avfall skall deponeras till återvinningen av var och en.

4.10 avbokning av sjösättning/upptagning med mobilkran skall ske senast fem arbetsdagar före. Annars debiteras full avgift.

avbokning av sjösättning/upptagning i varvets regi skall ske senast 2 arbetsdagar före. Annars debiteras full avgift.

4.11 egen sjösättning/upptagning på rampen är endast för medlemmar med båtar med vikt max 2 ton eller efter överenskommelse med hamnkontoret.

4.12 de som ej har sina båtar på uppställningsplats över vintern betalar en av styrelsen fastställd avgift för att förvara sin vagn på varvet över sommaren, gäller även de med hall.
___________________________________________________________________________________________________

5 Förbud

Det är förbjudet:

5.1 att hindra eller försvåra trafik inom varvet eller i hamnen

5.2 att själv manövrera kranar, maskiner eller andra anläggningar som endast får brukas av behörig personal.

5.3 att parkera bilar eller släpvagnar framför bryggornas landgångar, framför dörr till annans båtskjul eller inom område för sjösättning / upptagning.

5.4 att inom varvet lämna olja, drivmedel, toalettavfall, batterier eller annat miljöfarligt avfall annorstädes än på därför avsedd plats.

5.5 att inom varvets område bedriva "heta" arbeten (svetsning eller motsvarande), brandfarliga arbeten eller andra arbeten som medför särskild risk, på annat sätt än vad myndigheter eller varvsledningen föreskriver.

5.6 att i sopcontainer lämna annat avfall än sådant som har att göra med båtanvändning,

6 Bryggplats

6.1 Medlem äger rätt att behålla tilldelad bryggplats under två år utan att nyttja platsen.

6.2 Om bryggplats inte kommer att utnyttjas skall detta meddelas hamnkontoret. Föreningen har då rätt att hyra ut platsen under tiden den ej nyttjas av primärinnehavaren.

6.3 Innan primärinnehavaren sjösatt sin båt och efter upptagning får bryggplats utnyttjas på sätt som hamnkontoret beslutar.

Det åligger den som har bryggplats:

6.4 att ha båten väl förtöjd, avfjädrad och avfendrad för att förhindra skador på bommar och bryggor.

6.5 att tillse att förtöjningstampar och annat material är i gott skick och omedelbart byta ut gods som ej godkännes av varvspersonal.

6.6 att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast länspumpa eller ta upp båten.

6.7 att till hamnkontoret anmäla eventuella skador på bryggor, bommar eller andra anordningar,

6.8 att anordna trappor och pallar på sätt som varvspersonal anvisar samt att ta bort dessa under vinterhalvåret.

6.9 Varvspersonal äger rätt att flytta felaktigt, slarvigt eller olovligen förtöjd båt.

6.10 El på bryggor är till för kortvarig laddning av batterier

Kö till bryggplatser.

6.11 vid brist på platser upprättas en så kallad bryggkö, där sökande placeras kronlogiskt efter anmälningstid.

6.12 För de som har bryggplats, men önskar byta plats finns en byteskö.

6.13 Byteskön går före bryggkön. Köerna hanteras av varvspersonalen.

6.14 För att stå i någon av föreningens köer måste man vara medlem i föreningen.

6.15 Endast bomfendrar avsedda för bryggbommar får användas. Inga ingrepp får göras på bommarna.

6.16 Innan något görs vid bryggplatserna skall varvspersonal tillfrågas. 

7 Landplats

Det åligger den som tilldelats landplats:

7.1 att förvara master antingen i mastskjul, mastställningar eller uppe på båten för att undvika risk för skador vid plogning etc,

7.2 att tillhandahålla pallningsvirke eller båtvagn, stöttor som ger möjlighet till snabb och säker uppställning. Är godset bristfälligt äger varvspersonal rätt att vägra uppallning av båten, varvid denna åter sjösättes.

7.3 att omedelbart efter sjösättning / upptagning städa uppläggningsplatsen. Överblivet pallningsvirke förvaras under båten när den står på land och vid anvisad plats när båten ligger i sjön. Underlåtenhet kan medföra att platsen städas på båtägarens bekostnad och att vagn, vagga eller pallningsvirke bortforslas.

7.4 Elkablar får ej kvarlämnas anslutna till utomhuscentral när platsinnehavaren lämnar varvet. Ej heller får elkablar läggas så att de försvårar plogning eller annan trafik.

_______________________________________________________________________________________________________

8 Förvaringsbod

8.1 Medlem med brygg- eller landplats får i mån av tillgång hyra förvaringsbod.

8.2 Antalet är maximerat till en bod per medlem .

8.3 Med undantag för drivmedel i godkänd tank och enligt gällande brandskyddsföreskrifter, får brand- eller miljöfarligt gods ej förvaras i bodarna.

9 Mastskjul

9.1 Medlem med brygg- eller landplats får i mån av tillgång hyra plats i mastskjul.

9.2 Endast den som hyr plats äger rätt att förvara mast i mastskjul.

9.3 Mastskjulets dörrar skall hållas låsta.

9.4 I mastskjul får endast väl förpackade och avriggade master förvaras.

10 Mastkran

10.1 Vid köbildning till mastkranen begränsas tiden till 30 minuter per båt, bokningslista finns i medlemsrummet.

10.2 På- och avmastning skall förberedas väl. Uppsträckning av rigg, montering/demontering av mastkilar, bom och andra liknande åtgärder som ej kräver bruk av mastkranen får ej ske vid mastkranen.

10.3 Montering/demontering av antenner, beslag etc. skall förläggas till tid då mastkranen inte behövs för av eller påmastning.

10.4 Master får ej kvarlämnas på de bockar som är avsedda för förberedelser enligt punkten 10.2.

10.5 Förtöjning vid bryggan mellan mastkranen och sjösättningskranen får endast ske i anslutning till av- och påmastning eller för vattenpåfyllning.

11 Båthallar

11.1 Bestämmelser för båthallar framgår av särskilt kontrakt.

12 Vakttjänst

12.1 Medlem som har brygg- eller landplats är skyldig att medverka i bevakning av varvet på sätt som vaktinstruktionen anger.

12.2 Styrelsen beslutar under vilka tider varvet skall bevakas. Kallelse till vakttjänst sänds ut i god tid innan dagen för vakttjänsten.

12.3 Den som uteblir från vakttjänst debiteras den avgift som styrelsen fastställer. Vid upprepat uteblivande kan medlem uteslutas från föreningen.

13 Yrkesverksamhet

13.1 Yrkesverksamhet i båthallar eller inom varvsområdet får endast ske efter styrelsens medgivande.

14 Nycklar/taggs

14.1 Taggs till varvet kvitteras i hamnkontoret mot deposition som återfås när taggs återlämnas. Endast två taggar per medlem.

Föreningsstyrelsen förbehåller sig rätten att ändra i dessa ordningsregler. Gällande ordningsregler skall alltid finnas på föreningens hemsida.

Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.