Annons


Dalvik logga

gefleyacht

SSRSBli medlem i
Svenska Sjöräddningssällskapet

Ordningsregler för Fliskärsvarvet

gäller fr o m 210420

 

Styrelsen för Fliskärsvarvets Ekonomiska Förening beslutar att följande ordningsregler skall gälla för medlemmar, dennes familj samt i tillämpliga delar för dem som är varvets gäster och tillfälliga besökare.

Medlemskapet gäller för medlem, dennes partner och hemmavarande barn under 18 år.

 

1                       Allmänna ordningsregler

 

                         Det åvilar den som utnyttjar varvet:

 

1.1                  Att tydligt märka pallning, vagnar, båtar samt master med namn och telefon.

1.2                  Att iaktta god ordning inom varvet och hamnen.

1.3                  Att väl vårda och aktsamt utnyttja varvets anläggningar och utrustning.

1.4                  Att vid all trafik inom varvet och hamnområdet iaktta varsamhet samt anpassa farten enligt gällande begränsning
så att skada ej uppstår eller olägenhet vållas andra.

1.5                  Att båttransporter har företräde före annan trafik inom varvsområdet.

1.6                  Att till föreningen lämna aktuella personuppgifter som namn, adress, mail, telefon samt uppgift om båttyp, båtlängd och breddmått på den båt som enligt avtal avses ligga på anvisad plats.

1.7                  Båtägare har skyldighet att anmäla förändring av båtinnehav till föreningen.

1.8                  Att rätta sig efter gällande föreskrifter och anvisningar från föreningsstyrelsen eller varvspersonal.

1.9                  Att förvara jolle på därför avsedd plats, ej på eller under bryggor. Ej heller friliggande i vattnet bakom båt.

1.10                Det är varje medlems eget ansvar att hantera sopor och avfall samt att lämna detta till kommunens miljöstationer
alternativ återvinningsstation.


Undantaget detta är:

Motorolja                - oljecistern för spillolja finns vid varvets miljöstation
Oljefilter                  - uppsamlingskärl finns vid varvets miljöstation
Batterier                   - kan lämnas på avsedd plats vid varvets miljöstation
Hushållssopor       - I sopcontainer för hushållssopor

Latrin                       - utslagsvask finns sommartid på medlemsstugan

 

1.11                Avbokning av sjösättning/upptagning med mobilkran skall ske senast fem arbetsdagar före.
Annars debiteras full avgift.

1.12                Avbokning av sjösättning/upptagning i varvets regi skall ske senast 2 arbetsdagar före.
Annars debiteras full avgift.

1.13                Egen sjösättning/upptagning på rampen får endast ske med båtar med max vikt om 2 ton eller efter skriftligt godkännande av föreningen. Se även punkt 5.7 – Avgifter ICKE MEDLEM.

1.14                De som ej har sina båtar på uppställningsplats över vintern betalar en av styrelsen fastställd avgift för att förvara
sin vagn på varvet över sommaren, gäller även de med hall.

1.15                Bilar, båtar eller andra fordon och föremål som parkerats eller förvaras så de hindrar verksamheten på varvet kommer att flyttas på ägarens kostnad och ansvar.

1.16                Obehörigt uppställda båtar och vagnar samt omärkta vagnar flyttas och låses fast. Båt/vagn löses ut med 800 kr.

 

 

 

2                       Ansvar

 

2.1                  Båtägare ansvarar för skador vållade mot annan part.
Finns flera ägare till båt skall uppgift om detta finnas infört i gällande avtal. Delägarna är en för alla och alla för en ansvariga för fullgörande av skyldigheter enligt avtalet.

2.2                  Båtägare skall ha båten ansvarsförsäkrad.
Varvet rekommenderar båtägarna att ha båtarna skadeförsäkrade. Sjösättning, torrsättning och uppställning av båt sker på båtägarnas ansvar.

2.3                  Fliskärsvarvets ansvar inskränker sig endast till att avse skador, som uppkommit på grund av varvets försumlighet.

2.4                  Det åligger medlem som önskar nyttja varvets tjänster att förbereda och tillse att arbeten kan utföras säkert utan risk för personskador eller skador på egendom Båthall eller tält skall vara fritt från främmande föremål typ cyklar, bilhjul, möbler eller andra föremål som försvårar placering och rangering av båtar. Det skall finnas minst 15 cm manöverutrymme till väggar, tak, dörrar eller andra fasta föremål när rangeringen av båtar sker i hallar eller tält. Manöverutrymmet skall finnas i alla riktningar. Saknas givet utrymme äger föreningen rätt att avstå uppdraget tills att problemet åtgärdats. Sker rangering i tält ska medlem tillse att tillräckligt antal medhjälpare finns tillgängliga för att hantera tältduk/dörr.

 

 

3                 Vakttjänst

 

3.1              Medlem som har brygg- eller landplats eller hall är skyldig att medverka i bevakning av varvet på sätt som
vaktinstruktionen anger. Endast en medlem får överta en annan medlems vakttjänst.

3.2              Styrelsen beslutar under vilka tider varvet skall bevakas. Kallelse till vakttjänst sänds ut i god tid innan dagen för vakttjänsten.

3.3              Den som uteblir från vakttjänst debiteras den avgift som styrelsen fastställer. Vid upprepat uteblivande kan medlem uteslutas från föreningen.

 

 

4                 Nycklar/taggar                                                                       

 

4.1              Taggar till varvet kvitteras på hamnkontoret mot hälften deposition och hälften avgift.
Endast två taggar per medlem.

4.2           Förlorad tagg ersätts med ny tagg. Deposition och avgift utgår för nya taggen.

 

 

5                 Avgifter

 

5.1              Avgifter för bryggplats, uppläggning på land, plats i mastskjul eller för annat utnyttjande av varvets tjänster, betalas enligt av styrelsen fastställd taxa.

5.2              Avgift för bryggplats avser                       1 april - 31 oktober.                         ( 7 månader)
Avgift för landplats avser                         1 oktober – 30 september.              (12 månader)

5.3              Avgift faktureras och betalas inom angiven tid.

5.4              Vid försenad betalning:

Vid 1:a betalningspåminnelse utgår förseningsavgift.
Vid 2:a betalningspåminnelse avaktiveras besökstaggen till varvet.
            Taggen kan återaktiveras efter att en administrationsavgift om 200 kr erlagts.
Vid 3:e betalningspåminnelse äger föreningen rätt att på båtägarens bekostnad undan skaffa båten
            och båtägarens övriga utrustning. Båten flyttas och låses fast.

Båtägare får därefter lösa ut båten mot erläggande av arbetskostnad, utestående restskuld samt administrations avgift om 800 kr. Kvarstår skulden efter 3:a påminnelse kan föreningen vidtaga rättsliga åtgärder via kronofogde.

Vid försenad betalning: bryggplats

Vid 1:a betalningspåminnelse informeras om att platsen återgår till föreningen om betalning ej sker.
Om betalning ej skett skickas brev med information om att platsen återgått till föreningen

5.5              För icke medlemmar och medlemmar med betalningsanmärkning enligt ovan gäller förskottsbetalning
innan tjänster utförs.

5.6              Vid uppsägning av förskottsbetalad bryggplats skall det ske senast 1 maj för att återbetalning av avgift skall ske.

5.7              För användning av varvets sjösättningsramp av ICKE MEDLEMMAR utgår avgift enligt fastställd och anslagen taxa. Avgiften swichas till föreningen på angivet nummer. Avgiften gäller för 1 dag (dygn). Vid underlåtelse att i förväg erlägga fastställd rampavgift utgår en administrations/kontrollavgift på fn 400 kr.

 

6              Förbud

 

                Det är förbjudet:

 

6.1           Att hindra eller försvåra trafik inom varvet eller i hamnen

6.2           Att parkera bilar eller släpvagnar framför bryggornas landgångar, framför dörr till annans båtskjul eller inom område för sjösättning / upptagning.

6.3           Att långtidsparkera bilar, släpvagnar eller båtvagnar mm i anslutning till egna hallar eller tält

6.4           Att på anvisad landplats förvara annat än egen båt, egen båtvagn eller pallvirke / stöttor

6.5           Att i varvets sopcontainer lämna annat avfall än hushållssopor.

6.6           Att inom varvet lämna olja, oljefilter, batterier, toalettavfall eller hushållssopor annorstädes än på därför avsedd plats
(se pkt 1.10)

6.7           Att själv manövrera kranar, maskiner eller andra anläggningar som endast får brukas av behörig varvspersonal.

6.8           Att inom varvets område bedriva ”heta” arbeten (svetsning eller motsvarande), brandfarliga arbeten eller andra arbeten som medför särskild risk, på annat sätt än vad myndigheter eller föreningen föreskriver.

 

 

7              Upplåtelse av båtplats

 

7,1           Upplåtelse av plats vid brygga eller plats på land sker enbart till medlemmar.

7,2           Upplåtelse sker mot avgift och på sätt som föreningsstyrelsen eller varvspersonal anvisar.
Upplåtelse avser tid för vilken avgift betalas. (jämför punkt 5.2).

7,3           Tilldelad brygg- eller landplats får ej överlåtas eller uthyras i andra hand av primärinnehavaren.

7,4           Båt, som hindrande ligger i hamnen eller på land, får på båtägarens bekostnad flyttas eller undanskaffas.

7,5           Hamnkontoret har rätt att omfördela båtplatser .

 

 

8              Upplåtelse av Bryggplats

 

8,1          Medlem äger rätt att behålla tilldelad bryggplats under två år utan att nyttja platsen.

8,2          Om bryggplats inte kommer att utnyttjas skall detta meddelas hamnkontoret.
Hamnkontoret har då rätt att hyra ut platsen under tiden den ej nyttjas av primärinnehavaren.

8,3          Innan primärinnehavaren sjösatt sin båt och efter upptagning får bryggplats utnyttjas på sätt som
hamnkontoret beslutar.

 

                Det åligger den som har bryggplats:

 

8,4          Att ha båten väl förtöjd, avfjädrad och avfendrad för att förhindra skador på bommar och bryggor.

8,5          Endast bomfendrar avsedda för bryggbommar får användas. Inga ingrepp får göras på bommarna.

8,6          Att tillse att förtöjningstampar och annat material är i gott skick och omedelbart byta ut bristfälligt material. Att om båten sjunker eller blir liggande i marvatten genast länspumpa eller ta upp båten.

8,7          Att till hamnkontoret anmäla eventuella skador på bryggor, bommar eller andra anordningar.

8,8          Innan något görs vid bryggplatserna ex bomfendrar , trappor mm, skall föreningen tillfrågas.

8,9          Om båtplatsens y-bom förses med trävirke tillåts endast 28 mm tryckt virke för att bibehålla bommens bärighet . Landgångar och virkeskonstruktioner som negativt påverkar bryggan eller bommars bärighet är inte tillåten.

8,10        Att anordna trappor och pallar på sätt att dessa inte stör framkomligheten på bryggan.

8,11        Föreningen äger rätt att flytta felaktigt, slarvigt eller olovligen förtöjd båt.

8,12        El på bryggor är till för kortvarig laddning av batterier samt vid behov av länspumpning. Stadigvarande elanslutning är ej tillåten.

8,13        Föreningen äger rätt att bryta strömmen till båtar vid missbruk enligt ovan (8.12).

 

                Kö till bryggplatser.

 

8,14        vid brist på platser upprättas en så kallad ”Bryggkö”, där sökande placeras kronlogiskt efter anmälningstid.

8,15        För de som har bryggplats, men önskar byta plats finns en ”Byteskö”.

8,16        Byteskön går före bryggkön. Köerna hanteras av hamnkontoret

8,17        För att stå i någon av förenings köer måste man vara medlem i föreningen.

 

 

9                 Upplåtelse av landplats

 

                   Det åligger den som tilldelats landplats:

 

9,1              Att förvara master antingen i mastskjul, mastställningar eller uppe på båten för att undvika risk för skador vid plogning etc,

9,2              Att vid upptagning av båt tillhandahålla stöttor, säkert pallningsvirke eller godkänd båtvagn,
Är godset bristfälligt äger föreningen rätt att – med hänvisning till arbetsmiljö och säkerhet – vägra
uppallning av båten på anvisat material.
Båt placeras i sådant fall på godkända stöttor som medlemmen debiteras hyra för. Alternativ köps stöttorna.

9,3              Att omedelbart efter sjösättning / upptagning städa uppläggningsplatsen. Överblivet pallningsvirke förvaras under båten när den står på land och vid anvisad plats när båten ligger i sjön. Underlåtenhet kan medföra att platsen städas på båtägarens bekostnad och att vagn

9,4              eller pallningsvirke bortforslas.

9,5              Elkablar får ej kvarlämnas anslutna till utomhuscentral när platsinnehavaren lämnat varvet.
Ej heller får elkablar läggas så att de försvårar plogning eller annan trafik.

9,6              Upplåtelse av landplats med tält
Då medlemmar önskat att använda tält före traditionell täckning med presenning kan föreningen tillmötesgå önskemålet om markyta för detta finns disponibel. För landplats med tält gäller samma regler som för landplats utan tält. Innebärande att endast båt, båtvagn, mast, stöttor, pallningsvirke eller annat som har med båt och sjöliv att göra får förvaras i tältet. Förvaring av ex bilar, släpvagnar, andra fordon m.m. är såldes inte tillåten.

Tillåtelsen att använda tält för skydd av båt är personlig och söks för angiven båt och gäller för 1 år i taget. Överlåtelse av nyttjanderätten för landplats i andra hand, tillfällig eller permanent är inte tillåten.

Säljs tältet eller båten skall tältet demonteras och näste medlem i ”Tält kön” tilldelas uppställningsplatsen.
Undantaget om tältägaren införskaffar annan båt i motsvarande storlek som föregående båtinnehav.

Om föreningen av någon anledning finner ett behov att tält flyttas ex markarbeten, byggnation eller ommöblering på uppställningsplatsen ombeds tältägare att flytta sitt tält till annan plats om sådan finnes. Ersättning för det utgår inte då tillstånden endast är årsvis.

 

 

9,7              Långltidsuppställda båtar på land debiteras extra avgift efter år ett.

 

 

10               Upplåtelse av båthallar

 

10.1  Bestämmelser för båthallar framgår av särskilt kontrakt.

 

 

11               Upplåtelse av mastskjul

 

11.1           Medlem med brygg- eller landplats får i mån av tillgång hyra plats i mastskjul.

11.2           Endast den som hyr plats äger rätt att förvara mast i mastskjul.

11.3           Mastskjulets dörrar skall hållas låsta.

11.4           I mastskjul får endast märkta och väl förpackade och avriggade master förvaras.

11.5           Andrahands uthyrning är ej tillåten.

 

12               Upplåtelse av förvaringsbod

 

12.1           Medlem med brygg- eller landplats får i mån av tillgång hyra förvaringsbod.

12.2           Antalet är maximerat till en bod per medlem.

12.3           Med undantag för drivmedel i godkänd tank och enligt gällande brandskyddsföreskrifter, får brand- eller miljöfarligt gods ej förvaras i bodarna .Andrahands uthyrning är ej tillåten.

 

 

13               Nyttjande av mastkran

 

13.1           Vid köbildning till mastkranen begränsas tiden till 30 minuter per båt, bokningslista finns i medlemsrummet.

13.2           På- och avmastning skall förberedas väl. Uppsträckning av rigg, montering/demontering av mastkilar, bom och andra liknande åtgärder som ej kräver bruk av mastkranen får ej ske vid mastkranen.

13.3           Montering/demontering av antenner, beslag etc. skall förläggas till tid då mastkranen inte behövs för av eller påmastning.

13.4           Master får ej kvarlämnas på de bockar som är avsedda för förberedelser enligt punkten 13.2.

 

13.5           Förtöjning vid bryggan mellan mastkranen och sjösättningskranen får endast ske i anslutning till av- och påmastning eller för vattenpåfyllning.

 

14               Yrkesverksamhet                                                                                                                            

 

14.1           Yrkesverksamhet i båthallar eller inom varvsområdet får endast ske efter föreningsstyrelsens medgivande. Särskilt avtal upprättas.

 

15                         Kajen

 

15.1                      Avgift tas ut vid användning av kajen. Som exempel vid sjö eller torrsättning av båtar, på eller avmastning eller vid andra tillfällen då kajen disponeras av mobilkran eller annan kranbil.

15.2                      Skall kajen användas av mobilkran eller kranbil skall detta anmälas i god tid till varvets personal eller varvskontoret så skyddsmaterial i form av avbärarplattor kan tas fram innan ankomst.

 

16                         Upplåtelse av plats för båtvagnar

                             Det åligger den som tilldelats plats för uppställning av båtvagn på området att:

16.1                      Erlägga avgift för uppställning enligt gällande prislista och gäller under tiden 1 april till och med 31                                        oktober.

 16.2                      Att vagnen står på en av personalen tilldelad samt på därför avsedd plats.

16.3                      Att vagnen är tydligt samt väderbestående uppmärkt med namn samt telefonnummer.

 16.4                      Att vagnens däck är tillräckligt pumpade så att personal vid behov kan flytta dito till annan plats.

                              För båtvagnsplatser mellan hallar L och M gäller dessutom nedanstående villkor

 16.5                      Platser märkt LT samt MT tilldelas av varvets kansli.

 16.6                      Inget brännbart får förvaras på vagn.

 16.7                      Vagnar ska ställas med tillräckligt avstånd till vägg (20 cm) så att fasaden ej skadas men får ej heller                                   sticka ut i körbanan.

 16.8                      I händelse av skada på fasad eller annan medlems vagn ska detta omgående rapporteras till kansli samt                               eventuellt regleras av ägarens försäkringsbolag.

 16.9                      Uppställd vagn ska vara försedd med stoppklossar.

 

I enighet med föreningens stadgar och för att tillhandahålla en väl fungerande verksamhet inom varvet kan föreningsstyrelsen ändra och komplettera dessa ordningsregler när så är påkallat.
Gällande ordningsregler hålls uppdaterad på föreningens hemsida.


Köp & Sälj

Se annonser

Planerat

Se vår kalender

Seaquip

Fliskärsvarvet är återförsäljare av SEAQUIP båtstöttor.

Medlemmar kan köpa stöttor genom varvet. Stöttorna passar utmärkt till varvets sjösättningsvagn. För en säker pallning, använd SEAQUIP stöttor.

Mer info. finns på www.seaquip.se eller på hamnkontoret Fliskärsvarvet.